Saabs "Älvbrinken"

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1965

STALLBACKA OCH MALÖGA INDUSTRIOMRÅDE - Dokumentation av ett betydelsefullt industriområde i Trollhättan

1965 S13.jpg

Älvsborgs länsmuseum 1993

Stallbacka 5:1 Fastigheten ligger vid Göta Älv precis söder om Stallbackaåns mynning. Den utgörs av en större vit betongbyggnad i två våningar, samt några mindre träbyggnader. Området är inhägnat av plank och stängsel. Fastigheten ägs av Centrifugen AB. Byggnaden uppfördes som sågverk för Einar Hansson år 1951. Byggnaden inrymde såghus, ramsåg och personalutrymmen. Hur länge här var sågverksamhet är okänt, men 1965 var i alla fall byggnaden omgjord till provanläggning för SAAB. Här gjordes prototyper till modeller för SAAB. Källa: Byggnadsnämndens arkiv, Trollhättans kommun

1965 S16.jpg

Sågverk på Stallbacka, 1951. Ritning signerad Hugo Lindblad (Källa: Byggnadsnämndens arkiv, Trollhättans kommun)

1965 S17.jpg

BESLUTSPROTOKOLL 1 (1) enligt delegation

Datum Diarienummer 2017-02-24 SBF 2015-001069 Christian Karlsson Fastighetsförvaltare Kontoret Tillväxt och utveckling Trollhättans Stad AVSLUTAT ÄRENDE §2053/2017 STALLBACKA 4:5, Ovårdad byggnad

Ärendebeskrivning

Under 2015 inkom klagomål till stadsbyggnadsförvaltningen om att en byggnad på Stallbacka var i mycket ovårdat skick, fastigheten Stallbacka 4:5. Byggnaden var vid tillsyn på platsen mycket illa åtgången med krossade fönsterrutor, uppbrutna dörrar och tidigare igensatta fönster. På planen utanför byggnaden låg det metallskrot och krossat glas. Fasaderna var nedklottrade.

Lagkrav

Enligt 8 kap 14 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Åtgärd

Rivningsansökan inkom till Stadsbyggnadsförvaltningen 2017-02-10. Byggnaden rivs och platsen städas upp.

Byggnads- och trafiknämndens beslut Rättelse har skett och ärendet avslutas.

För kännedom: Christian Stödberg christian.stodberg@icloud. com

Delegationsbeslut enligt uppdrag:

Astrid Bäckman Bebyggelseantikvarie

Giltighetstid: Beslutet upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år från dagen för bygganmälan. Utdragsbestyrkande