Från flygplansbygge till bilproduktion

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

Vingpennor 1949 03

1948-129.jpg

Vingpennors medarbetare har besökt Saab i Trollhättan för att studera fabrikens omläggning från flygplan till bilproduktion och ger i det följande en allmän orientering om tillverkningen i vardande. Konstruktions- och utprovningsarbetet av den svenska småvagnen kommer efter hand att behandlas i speciella artiklar i senare nummer av Vingpennor.

Trots att det sista propellerdrivna jaktplanet av den okonventionella typen Saab 21 i skrivande stund ännu ej lämnat Saabs fabriker i Trollhättan, har förberedelserna för omställningen från flygplan till bilproduktion kommit så långt att man redan under 1949 räknar med att kunna påbörja produktionen av den nya svenska småbilen Saab 92.

Trollhätteverkstädernas flygplanstillverkning inleddes med det på licens byggda tyska bombplanet Junkers Ju 86K (svensk flygvapenbeteckning: B3), som byggdes åren 1938-1941. Parallellt med B3- tillverkningen uppdrogs åt Saab T att montera ett större antal jaktplan för det finska flygvapnets räkning. Efter dessa uppgifter ställdes produktionen om för det första svensk konstruerade attackplanet Saab 17, vilket var föremål för serietillverkning under ett flertal år. Planläggningen av produktionen av Saab 21 påbörjades redan vid årsskiftet 1942— 1943 och tillverkningen av denna extrema skapelse är först nu klar att avvecklas. Saab 21 förekommer ju också i en reaktionsdriven utvecklingsform — Saab 21R — men denna version tillverkas i Linköping.

Att trollhätteverkstäderna sluta att bygga flygplan innebär icke att all tillverkning för flygvapnets räkning upphör. Redan nu pågår nämligen parallellt med flygplansproduktionen tillverkning av plåtdetaljer för reaktionsaggregat D. H. Goblin, vilket Svenska Flygmotor AB (SFA) bygger på engelsk licens. Denna tillverkning, som huvudsakligen sker med hjälp av de från USA nyanskaffade pressarna, kommer enligt planerna att fortsätta till dess SFA lägger 0111 produktionen från Goblin till Ghost — den nya och betydligt starkare reaktionsmotor, som bl. a. skall installeras i Saabs senaste jaktplan Saab 29.

Det är givetvis ganska stor skillnad mellan att tillverka bilar och flygplan. Bland annat, måste verkstäderna i hög grad omdisponeras. Lokalerna äro emellertid moderna, enhetliga och rymliga och lämpa sig mycket väl för bilproduktion. Maskinparken som Saab T måst anskaffa för den nya tillverkningen är mäkta imponerande. Anskaffningen är numera i det närmaste avslutad och verktygstillverkningen, som delvis skett i Linköping, har avancerat mycket långt. De från USA inköpta pressarna äro nu uppsatta och i användning, f. n. huvudsakligen för reaktionsmotortillverkningen. Den största pressen är en 500 tons dubbelverkande av typ Clearing och de mindre äro vardera på 350 ton. Transporten av de tunga pjäserna från Göteborg till Trollhättan beredde stora svårigheter, som f. ö. framgick av förre Saab T chefens, överingenjör Erik Rydberg, artikel i nummer 6 av Vingpennor.

Vid sidan av pressarna är en kopierfräs av typ Keller det mest anmärkningsvärda nyförvärvet. I denna fräsmaskin bearbetas samtliga pressverktyg för karosseriet, och Saab är först här i landet att använda en kopierfräs för detta ändamål. Karosseriverktyg ha nämligen tidigare alltid framställts för hand. Även motortillverkningen har krävt komplettering av maskinparken och speciella, högproduktiva maskiner ha inköpts.

Biltillverkningen kräver mera elektrisk energi än flygplanstillverkningen, som fordrar ovanligt låg eleffekt per arbetare. Elbehovet kommer alltså att stegras i och med den nya produktionen med dess betydligt mera vidlyftiga ytbehandlings- och lackeringsproblem. Några stora och avskräckande krav på elström eller bränsle innebär emellertid inte produktionsomläggningen. Dock erfordras en viss utvidgning av transformatorstationen, varjämte flera ångpannor måste anskaffas för det ökade behovet av ånga för bonderisering (ytbehandling med fosforsyresalter) och målning.

Vid nyår planerar Saab T all påbörja tillverkningen av en mindre provserie bilar, vilka beräknas bli klara under sommaren 1949. Dessa vagnar komma huvudsakligen att användas för demonstration samt fortsatta prov. Den egentliga serietillverkningen beräknas börja senare under 1949 och de första leveranserna väntas, om intet oförutsett inträffar, äga rum vid årsskiftet 1949/50. Tillverkningstakten blir under första året relativt blygsam men kommer så småningom — om allt går enligt beräkning att stiga till omkring 4000 bilar per år.

Materialsituationen är som väl de flesta vet ett synnerligen besvärligt kapitel för många grenar av den svenska industrin, bilindustrin inte minst. Största svårigheten har varit att anskaffa lämplig plåt, då ju speciell karosseriplåt f. n. inte framställes inom landet. Sysselsättningen beror givetvis i hög grad på hur importfrågorna kunna lösas och här spelar också valutasituationen en avgörande roll. Aven för svenskt material förefinnas emellertid svårigheter, då ju leveranstiderna över lag äro långa, kanske längre än någonsin tidigare.

Att i dessa dagar tillverka en liten personbil till konkurrenskraftigt pris, är ingalunda någon lätt sak. Först och främst fordras en god konstruktion att bygga på. Vidare fordras givetvis en effektiv inköpsorganisation och en rationell tillverkning. Saab tror sig ha de båda första förutsättningarna och arbetar nu febrilt på att skapa den sista, den rationella tillverkningen. Det finns goda förhoppningar att denna betingelse skall kunna åstadkommas genom ett förtroendefullt samarbete mellan alla anställda där var och en gör sitt bästa för ett gott resultat.

BILDER

Medan tillverkningen av Saab 21 ännu pågick (bild 1 och 2) började uppmonteringen av de imponerande amerikanska pressarna. En presskrona (bild 3) har forslats in i verkstadshallen för att så småningom placeras på fundamentet som håller på att resas (bild 4). Tillverkningen kunde så sätta igång både i 500 tons pressen (bild 5) och 350 tons pressarna (bild 6). Pressverktygen tillverkas i kopierfräsen (bild 7), som är landets största i sitt slag. Här får just verktyget för biltaket sin form efter en noggrant utförd mall. Bild 8 slutligen visar den nya produkten — Saab 92 — i tre provvagnsexemplar.