GENOMGRIPANDE MILJÖFÖRBÄTTRING I KAROSSVERKSTADEN

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1975-08-15

Klart för "Line-out"

När Karossverkstadens personal återvände från sin semester var stora delar av deras gamla arbetsmiljö förändrad till oigenkännlighet. Hela linesystemet var rivet och ersatt av arbetsplatser för grupparbete. "Line-out" var genomförd! Därmed är Saab-Scania, så vitt vi vet, det första bilföretag i världen, som lyckats ta bort det löpande bandet vid en karossverkstads svets- och slipavdelning.

Men hela den här operationen genomfördes givetvis inte under de fyra semesterveckorna, utan har föregåtts av ett långt, tålmodigt och noggrant förberedelsearbete, där alla berörda parter samverkat för ett gott slutresultat. Man kan dock utan överord säga, att själva slutspurten skedde under semestern, då linan revs och den nya arbetsmiljön på kort tid blev ett faktum: ett jättearbete av alla dem, som under dessa varma sommardagar byggde upp en arbetsplats klar för produktion exakt på dagen när biltillverkningen skulle starta efter semesteruppehållet.

Samarbete

"Line-out"-projektet har utarbetats av personalen i Karossverkstaden tillsammans med experter av olika slag. Uppgiften har varit, att inom de nuvarande lokalerna försöka finna ett arbetssätt, som bättre fyller kraven på arbetstillfredsställelse, men där också dagens produktivitetskrav kan bibehållas. Saab-Scanias styrelse godkände projektet i november 1974 och nu är det alltså genomfört.

Så fungerar det

Det nya transportsystemet för karosser är ett synnerligen avancerat elektroniskt bansystem, där frigående eldrivna "lok" löper i ett balksystem. "Loken" bär karosserna från sammanbyggnad via en buffert till de fasta arbetsplatserna. Där tar arbetsgrupper hand om karosserna för svetsning, slipning, justering och kontroll. Arbetsgrupperna kontrollerar alltså själva sitt arbete i detta skede. Arbetsgrupperna bestämmer också själva när en ny kaross skall tas in på deras arbetsplats. När karosserna är färdigarbetade förs de över till en buffert och därifrån vidare till monteringsstationer för dörrar, huvar etc.

Ökad omväxling

"Line-out"-systemet medför följaktligen en arbetsutvidgning, längre stationstid (30 minuter mot tidigare 3 minuter) samt större möjligheter till buffert före och efter arbetsplatsen. Detta innebär även att varje medlem i arbetsgruppen får större möjligheter att variera sin arbetstakt och att arbetet blir mer innehållsrikt och omväxlande. Gruppen kontrollerar, som sagt, själva sitt arbetsresultat och kommer själva överens om gruppens arbetsschema. Det kan slutligen nämnas, att en arbetsgrupp består av sex medlemmar varav en är kontrollant och en avbrytare.